MARC보기
LDR01753naa ac200433 k 4500
001000000500537
00520131204202540
007ta
008110128s2010 ggk 000cf kor
020 ▼a 9788963597072(v.1) ▼g 04810: ▼c \8000
020 ▼a 9788963594835(v.2) ▼g 04810: ▼c \8000
020 ▼a 9788963595412(v.3) ▼g 04810: ▼c \8000
020 ▼a 9788963595948(v.4) ▼g 04810: ▼c \8000
020 ▼a 9788963596631(v.5) ▼g 04810: ▼c \8000
020 ▼a 9788963597072(v.6) ▼g 04810: ▼c \8000
020 ▼a 9788963599229(v.7) ▼g 04810: ▼c \8000
020 ▼a 9788966391004(v.8) ▼g 04810: ▼c \8000
020 ▼a 9788966399918(v.9) ▼g 04810: ▼c \8000
0201 ▼a 9788963594811(세트)
035 ▼a (KERIS)BIB000012346810
040 ▼a 211012 ▼c 211012 ▼d 211012 ▼d 241002
0490 ▼l 914685 ▼v v.5 ▼l 914686 ▼v v.1 ▼l 914687 ▼v v.3 ▼l 914688 ▼v v.2 ▼l 914689 ▼v v.7 ▼l 914690 ▼v v.8 ▼l 914691 ▼v v.4 ▼l 914692 ▼v v.6 ▼l 975523 ▼v v.9
08204 ▼a 811.32 ▼2 21
090 ▼a 811.32 ▼b 크235ㄹ
1000 ▼a 크로스번
24510 ▼a 레벨업= ▼x Level Up: ▼b 크로스번 판타지 장편 소설/ ▼d 크로스번 지음. ▼n 1-8.
260 ▼a 부천: ▼b 뿔미디어, ▼c 2010.
300 ▼a 8책; ▼c 19 cm.
500 ▼a '크로스번'은 필명임
50502 ▼n v.1, ▼t 레벨업 시작!. - ▼n v.2, ▼t Orichalcum. - ▼n v.3, ▼t 동방으로!. - ▼n v.4, ▼t 동방신 이누타브. - ▼n v.5, ▼t 이누타브 부활하다. - ▼v v.6, ▼t 알기로스의 부활. - ▼n v.7 ▼t 수정천궁 대결전. - ▼n v.8, ▼t 동서연맹. - ▼n v.9, ▼t 데우스엑스마키나.
700 2 ▼t 레벨업 시작!.
700 2 ▼t Orichalcum.
700 2 ▼t 동방으로!.
700 2 ▼t 동방신 이누타브.
700 2 ▼t 이누타브 부활하다.
700 2 ▼t 알기로스의 부활.
700 2 ▼t 수정천궁 대결전.
700 2 ▼t 동서연맹.
990 ▼a 정지현 ▼b 정지현