MARC보기
LDR00000nam c2200205 c 4500
001000000654470
00520190923102546
007ta
008190315s2019 ulka 001c kor
020 ▼a 9791196608224 (v.1)
020 ▼a 9791196608231 (v.2)
020 ▼a 9791196608248 (v.3)
0201 ▼a 9791196608217 (세트)
035 ▼a (KERIS)BIB000015092616
040 ▼a 211009 ▼c 211009 ▼d 241002
0490 ▼l 1108398 ▼v v.1 ▼l 1108399 ▼v v.2 ▼l 1108400 ▼v v.3
08204 ▼a 951.61 ▼2 23
090 ▼a 951.61 ▼b 서222서대ㅁ
110 ▼a 서대문형무소 3.1운동 수감자 자료집 편찬위원회. ▼e 편
24510 ▼a 서대문형무소 3.1운동 수감자 자료집 / ▼d 서대문형무소 3.1운동 수감자 자료집 편찬위원회 편
260 ▼a 서울 : ▼b 서대문형무소역사관, ▼c 2019
300 ▼a 3책 : ▼b 삽화 ; ▼c 27 cm
500 ▼a 색인수록
500 ▼a 서대문형무소 3.1운동 수감자 자료집 편찬위원회: 윤경로, 김승태, 김정인 ; 해제: 박경목, 김승태 ; 감수: 윤경로, 김승태, 김정인
5050 ▼a 1. 京城 ; 江原道 ; 忠淸北道 ; 忠淸南道 (409 p.) -- v.2. 京畿道 ; 慶尙北道 ; 慶尙南道 (467 p.) -- v.3. 全羅北道 ; 全羅南道 ; 黃海道 ; 平安南道 ; 平安北道 ; 咸鏡南道 ; 咸鏡北道 (407 p.)
7001 ▼a 윤경로, ▼e 편
7001 ▼a 김승태, ▼e 편
7001 ▼a 김정인, ▼e 편
990 ▼a 김경숙 ▼b 김경숙